ที่    หน่วยงาน คณาจารย์
ทั้งหมด
ตำแหน่งทางวิชาการ รวม ร้อยละ
อาจารย์ ผศ. รศ. ศ.
ข้าราชการ พนักงานวิชาการ พนักงานตามสัญญา พนักงานราชการ ข้าราชการ พนักงานวิชาการ พนักงานตามสัญญา พนักงานราชการ ข้าราชการ พนักงานวิชาการ พนักงานตามสัญญา พนักงานราชการ ข้าราชการ พนักงานวิชาการ พนักงานตามสัญญา พนักงานราชการ
1   คณะครุศาสตร์ 61 2 33 9 3 8 3 1 2 17 27.87
2   คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 38 5 24 1 4 4 8 21.05
3   คณะวิทยาศาสตร์ 27 19 2 6 8 29.63
4   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 39 34 4 1 5 12.82
5   คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 34 1 27 3 3 3 8.82
6   คณะเกษตรและเทคโนโลยี 34 2 22 2 3 5 8 23.53
7   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 76 5 32 25 1 11 2 13 17.11
8   วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 18 18
9   วิทยาลัยการบินนานาชาติ 23 7 16
10   วิทยาลัยธาตุพนม 38 1 16 10 5 6 6 15.79
11   วิทยาลัยนาหว้า 26 1 17 4 4
12   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม 65 2 46 12 5 17 26.15
13   วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม 28 17 11
14   สถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี 5 4 1 1 20.00
15   สถาบันภาษา 14 13 1
16   โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ 15 14 1
     รวม 541 19 343 80 13 35 43 4 1 1 2 86 15.90