ที่    ตำแหน่ง ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานตามสัญญา ลูกจ้างชั่วคราว
ชาวต่างชาติ
ลูกจ้างโครงการ ช่วยราชการ รวม
1   คณบดี 4 4
2   คนงาน 15 15
3   คนงานกิจการเกษตร 9 9
4   คนสวน 5 5
5   ครู 2 2
6   ครู คศ.2 27 27
7   ครู คศ.3 14 14
8   ครู คศ.4 1 1
9   ครูการบิน 30 30
10   ครูฝึกเครื่องช่วยฝึกบินจำลอง 2 2
11   ครูพี่เลี้ยง 2 2
12   ครูภาคพื้น 1 1
13   ช่างซ่อมบำรุง 1 1
14   ช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน 5 5
15   ช่างเทคนิค 1 1
16   ช่างเทคนิคอากาศยาน 2 2
17   ช่างเทคนิคเครื่องช่วยฝึกบินจำลอง 1 1
18   ช่างไฟฟ้า 1 1
19   นักการภารโรง 9 9
20   นักกิจการนักศึกษา 2 2
21   นักตรวจสอบภายใน 3 3
22   นักทรัพยากรบุคคล 1 1
23   นักประชาสัมพันธ์ 1 8 1 10
24   นักวิจัย 7 7
25   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 11 8 20
26   นักวิชาการพัสดุ 13 3 16
27   นักวิชาการศึกษา 32 3 1 36
28   นักวิชาการสารสนเทศ 1 1
29   นักวิชาการเงินและบัญชี 1 3 30 10 44
30   นักวิทยาศาสตร์ 3 3
31   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 11 2 13
32   นักเอกสารสารสนเทศ 1 1
33   นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 1 1
34   นิติกร 2 5 7
35   บรรณารักษ์ 8 8
36   ผู้ช่วยครูฝึกเครื่องช่วยฝึกบินจำลอง 1 1
37   ผู้ช่วยช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน 7 7
38   ผู้ช่วยช่างเทคนิคเครื่องช่วยฝึกบินจำลอง 1 1
39   ผู้ช่วยบรรณารักษ์ 1 1
40   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 35 44 4 83
41   ผู้ช่วยสอน 1 1
42   ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด 2 2
43   ผู้สอนวิชาชีพ 1 1
44   ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 1 1
45   ผู้เชี่ยวชาญการบิน 1 1
46   พนักงานขับรถยนต์ 5 27 32
47   พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1 1
48   พนักงานบริการอัดสำเนา 2 2
49   พนักงานประจำห้องทดลอง 1 1
50   พนักงานพิมพ์ดีด 7 7
51   พยาบาลวิชาชีพ 10 10
52   ยามรักษาการณ์ 34 34
53   รองศาสตราจารย์ 1 2 2 5
54   ลูกมือช่าง 2 2
55   วิศวกร 1 1
56   หัวหน้าครูฝึกเครื่องช่วยฝึกบินจำลอง 1 1
57   อาจารย์ 19 11 348 82 460
58   อาจารย์ชาวต่างชาติ 1 1
59   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 1
60   เจ้าพนักงานธุรการ 1 2 3
61   เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 6 6
62   เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 1 1
63   เจ้าหน้าที่งานกองทุน ฯ 1 1
64   เจ้าหน้าที่งานกิจการนักศึกษา 1 2 3
65   เจ้าหน้าที่งานธุรการ 1 1 2
66   เจ้าหน้าที่งานบัณฑิตศึกษา 1 1
67   เจ้าหน้าที่งานบุคลากร 1 1
68   เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพนักศึกษา 1 1
69   เจ้าหน้าที่งานพัสดุ 1 1 2
70   เจ้าหน้าที่งานยานพาหนะ 2 2
71   เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน 1 1
72   เจ้าหน้าที่งานอาจารย์ที่ปรึกษา 1 1
73   เจ้าหน้าที่งานเอกสารการพิมพ์ 1 1
74   เจ้าหน้าที่งานโสตทัศนูปกรณ์และซ่อมบำรุง 2 2
75   เจ้าหน้าที่ซ่อมและบำรุง 2 2
76   เจ้าหน้าที่ดูแลเด็ก 3 3
77   เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพอากาศยานและควบคุมคุณภาพ(MQ) 1 1
78   เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด 1 1
79   เจ้าหน้าที่ธุรการ 4 4
80   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 28 85 80 196
81   เจ้าหน้าที่บัญชีและพัสดุ 1 1
82   เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 1
83   เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการการบินอาวุโส 2 2
84   เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ 2 2
85   เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 2 2
86   เจ้าหน้าที่ผังแม่บท 1 2 3
87   เจ้าหน้าที่พัสดุ 1 3 4
88   เจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ 1 1
89   เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่ 27 27
90   เจ้าหน้าที่เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1 1
91   เจ้าหน้าที่แคชเชียร์ 1 1
92   เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา 2 2
93   แม่บ้าน 2 36 38
     รวม 112 22 53 620 474 1 1282