ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนมว่าด้วยค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ.2551

ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม

เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ.2551