ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และเงินค่าตอบแทนของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี พ.ศ.2557

ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม

เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และ
เงินค่าตอบแทนของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี พ.ศ.2557