ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการจ่ายเงินทดแทนและการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าทำศพในกรณีถึงแก่ชีวิต พ.ศ.2559

ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม

เรื่อง การจ่ายเงินทดแทนและการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าทำศพในกรณีถึงแก่ชีวิต พ.ศ.2559