ม.นครพนม ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพนายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ ม.ป.ช., จ.จ. อดีตกรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนมผู้ทรงคุณวุฒิ

ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2563 ศาสตราจารย์ ดร.สุนทร บุญญาธิการ นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม และบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพนายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ ม.ป.ช., จ.จ. อดีตกรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนมผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ศาลาทักษิณาประดิษฐ์ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีกำหนดสวดพระอภิธรรมศพ ระหว่างวันที่ 18 – 23 กุมภาพันธ์ 2563 และพิธีพระราชทานเพลิงศพ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ ม.ป.ช., จ.จ. อดีตกรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนมผู้ทรงคุณวุฒิ เกิดเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2495 จบการศึกษา M.A.(Economics) Middle Tennessee State University ประเทศสหรัฐอเมริกา วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อดีตเคยดำรงตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายวางแผนการคมนาคมและขนส่ง กองโครงการพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พ.ศ.2530-2532, หัวหน้าฝ่ายวางแผนโครงการพลังงาน กองโครงการพื้นฐาน สศช. พ.ศ.2532-2533, ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริภาคเหนือ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) พ.ศ.2533-2538, ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ผู้ช่วยเลขาธิการ กปร.) (นักบริหาร 9) สำนักงาน กปร. พ.ศ.2538-2543, รองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (รองเลขาธิการ กปร.) (นักบริหาร 10) สำนักงาน กปร. พ.ศ.2543-2550, ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.), ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนมผู้ทรงคุณวุฒิ

นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ ม.ป.ช., จ.จ.ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (ท.จ.ว.) เมื่อปี พ.ศ.2550 ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 สิริอายุ 68 ปี

ข่าว : งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยนครพนม