ผู้อำนวยการ

นายฉลาด แพงดวงแก้ว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรมนุษย์

: 042-532477 ต่อ 1153     : chalad_888@npu.ac.th