คู่มือ/ข้อมูลอื่นๆ

คู่มือ

>> ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
>> ขั้นตอนการให้บริการ
>> คู่มือมหาวิทยาลัยนครพนม
>> คู่มือจรรยาบรรณข้าราชการ และบุคลากร มหาวิทยาลัยนครพนม
>> คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
>> คู่มือประกอบการฝึกอบรมหลักสูตร เสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ สำนึกข้าราชการไทยไม่โกง
>> คู่มือการทำงานวิเคราะห์

ข้อมูลอื่นๆ

>> นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
>> การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
>> หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
>> รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563
>> แนวทางการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน
>> แบบเขียนคู่มือปฏิบัติงาน
>> หลักเกณฑ์และวิธีการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น
>> การคัดลอกผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย สิ่งพิมพ์ วิทยานิพนธ์(academic plagiarism) “ประเด็นสำคัญที่ควรรู้”
>> วิธีการสืบค้นบทความในฐานข้อมูล SCOPUS
>> กฎ ก.พ.อ. และประกาศ ก.พ.อ. ตามระเบียบบริหารงานบุคคลใหม่
>> ประกาศ ก.พ.อ. เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
>> การเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน ฉบับปรับปรุง 2553