บุคลากรสายสนับสนุน

 

กลุ่มงานธุรการ

 

นางศิริภรณ์ นราหนองแวง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
: 042-532477 ต่อ 507
: siriporn.n@npu.ac.th


นางสาววิวรรยา รัตนวิรุุฬห์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
: 042-532477 ต่อ 303
: Ayoung@npu.ac.th


 

กลุ่มงานเงินเดือน

 

นางสาวจีรวรรณ มหาละออง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
: 042-532477 ต่อ 507
: jeerawan_hr@npu.ac.th


นางสาวภัชญาณีย์ ต้นใหญ่

นักวิชาการเงินและบัญชี
: 042-532477 ต่อ 507
: numtan2739@npu.ac.th


 

กลุ่มงานสวัสดิการ

 

นางสาววรัญญุพัชร บุญจำนงค์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
: 042-532477 ต่อ 508
: varunyuphat@npu.ac.th


นางสาวปิยะดา ใสหมี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
: 042-532477 ต่อ 303
: piyada_hr@npu.ac.th


นางสาวณิชชยา สุตะภักดิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
: 042-532477 ต่อ 507
: nitchaya_24@npu.ac.th


 

กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร

 

นางจิณัฐตา เพ็งอ่ำ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
: 042-532477 ต่อ 1018
: jinatta@npu.ac.th


นางสาวมณีรักษ์ มันทนาลักษณ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
: 042-532477 ต่อ 1018
: maneerak@npu.ac.th


นายปริญญา อ้นมา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
: 042-532477 ต่อ 1018
: parinya.onma@npu.ac.th


 

กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

 

นางสาวยลดา หงษ์ทอง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
: 042-532477 ต่อ 507
: yonlada.npu@npu.ac.th


นางสาวปิยะนุช สอนพรม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
: 042-532477 ต่อ 507
: piyanood_so@npu.ac.th


 

กลุ่มงานนิติการ

 

นายเอกวัฒน์ โกศัลวัฒน์

นิติกร
: 042-532477 ต่อ 1130
: Eakkawat@npu.ac.th


นางสาวฤทัยรัตน์ คำไพ

นิติกร
: 042-532477 ต่อ 1130
: Rutairat@npu.ac.th


นางสาวอุบลพันธ์ เอี่ยมสม

นิติกร
: 042-532477 ต่อ 1130
: ubonpun14@npu.ac.th


นางสาวนัทติญา ทองโคตร

นิติกร
: 042-532477 ต่อ 1130
: nattiya.t@npu.ac.th


นางสาวรัตติกาล พรมอินทร์

นิติกร
: 042-532477 ต่อ 1130
: sn.1994@npu.ac.th


นายทรัพย์ทวี ดวงมาลัย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
: 042-532477 ต่อ 1128
: duangmalai.143@npu.ac.th


นายทรงชัย มุกดาม่วง

นิติกร
: 042-532477 ต่อ 303
: Songchaimukdamuang@npu.ac.th