ผู้บริหาร

นายจรูญ ถาวรจักร์

รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม


อาจารย์เอื้อ มูลสิงห์

ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี

ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม