Flat Preloader Icon

ประกาศ ก.พ.ว. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนเพื่อขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนเพื่อขอกำหนดตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564


เอกสารแนบท้าย :

  • แบบ-ก.พ.ว.01-แบบขอรับการประเมินผลการสอน (WORD, PDF
  • แบบ-ก.พ.ว.02-แบบประวัติและผลงานทางวิชาการของผู้ทรงคุณวุฒิ (WORD, PDF
  • แบบ-ก.พ.ว.03-แบบประเมินผลการการสอน (WORD, PDF
  • แบบ-ก.พ.ว.04-แบบสรุปผลการประเมินการสอน (WORD, PDF

casino siteleri canlı casino siteleri