Flat Preloader Icon

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยนครพนม (กบม.) ครั้งที่ 5/2565

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. มหาวิทยาลัยนครพนม จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยนครพนม (กบม.) ครั้งที่ 5/2565 โดยมี ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธาน มีคณะกรรมบริหารงานบุคคลเข้าร่วมประชุม ทั้งในรูปแบบ On Site และรูปแบบ On line ณ ห้องแพงพนม ชั้น 4 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

ข่าว : งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยนครพนม