Flat Preloader Icon

ประชุมทำแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2565-2569 ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมพนมนาคา ชั้น 5 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยนครพนม กองนโยบายและแผน ได้จัดโครงการทำแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2565-2569 ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ของสำนักงานอธิการบดี โดยมี ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ได้ให้เกียรติเป็นประธาน และกล่าวให้โอวาทและมอบนโยบายการบริหารงานพร้อมทั้งแนวทางการบริหารงานของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญลยา มิขะมา รักษาราชการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายนโยบายและแผน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาวี อุดร รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และดร.ถาวร เส้งเอียด รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคล ร่วมให้แนวทางการพัฒนาองค์กร เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาองค์กร แผนบริหารความเสี่ยง มีการนำสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตามนโยบายการบริหารงาน ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อไป ซึ่งมีบุคลากรของหน่วยงานภายใต้สำนักงานอธิการบดีทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

ข่าว : งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยนครพนม