Flat Preloader Icon

โครงการสัมมนาให้ความรู้ในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องพนมนาคา ชั้น 5 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร มหาวิทยาลัยนครพนม งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดสัมมนาให้ความรู้ในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ตามประกาศ ก.พ.อ. โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัลย์ เอี่ยมกุศลกิจ รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจากคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นวิทยากรให้ความรู้เทคนิคการขอเสนอตำแหน่งทางวิชาการให้สำเร็จ นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ท้วมสุข ประธานกรรมการ ศาสตราจารย์ ดร.สำเริง จักรใจ ศาสตราจารย์ ดร.ละออศรี เสนาะเมือง และศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร จิรวัฒน์กุล การจัดสัมมนาในครั้งนี้ อาจารย์ทัศนีย์ พลแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดี ในนามคณะกรรมการดำเนินงาน ได้กล่าวว่า การจัดสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้มีตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น มีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน แนวปฏิบัติการประเมินต้นฉบับตำรา หรือหนังสือ ก่อนการตีพิมพ์เผยแพร่ และตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาตนเอง และจัดสัมมนาทั้งในรูปแบบOnsite และ Online มีคณาจารย์เข้าร่วมสัมมนากว่า 280 คน

ข่าว/ภาพ: งานสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

casino siteleri canlı casino siteleri