Flat Preloader Icon

การนำเสนอรายงานความก้าวของการวิจัย (Progress Report) ทุนสนับสนุนการวิจัย กองทุนวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ปี 2565

เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2565 ด้วยบุคลากรสังกัดงานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย จากสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อให้การดำเนินงานวิจัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ นายพาทิศ คงโสมา และ นางจิณัฐตา เพ็งอ่ำ จึงได้เข้าร่วมการนำเสนอรายงานความก้าวของการวิจัย (Progress Report) ทุนสนับสนุนการวิจัย กองทุนวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ปี 2565 กลุ่มทุนนักวิจัยใหม่ และทุนวิจัยสถาบัน จำนวน 28 โครงการ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม               

ภาพ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม