Flat Preloader Icon

อบรมภาวะผู้นำยุคใหม่ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยนครพนมและเครือข่าย

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 มหาวิทยาลัยนครพนม จัดอบรมภาวะผู้นำยุคใหม่ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยนครพนมและเครือข่าย โดยมีศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานเปิดงาน มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัลย์ เอี่ยมกุศลกิจ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม (เขตพื้นที่มรุกขนคร)

โครงการ “อบรมภาวะผู้นำยุคใหม่ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยนครพนมและเครือข่าย” จัดโดย งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อให้ผู้ที่ได้รับการฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจ ในการประยุกต์ใช้ความรู้ ประสบการณ์ในการบริหารงาน และการประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน บุคคล ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจนให้ผู้ที่เข้าร่วมอบรม มีความสามารถในการติดตามสภาวการณ์ความเปลี่ยนแปลงในบริบทของการบริหารและกระบวนงานที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้รับเกียรติจาก  Prof. Hiromasa Tanaka, Ed.D. School of Humanities Meisei University เป็นวิทยากรในการบรรยาย  ในหัวข้อ “ภาวะผู้นำของญี่ปุ่นยุคใหม่ในการเปลี่ยนแปลงสังคม” ร่วมกับ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส  ชนะวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม

ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ กล่าวว่า สถาบันอุดมศึกษาและชุมชนใกล้เคียงมีส่วนสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ เพราะเป็นแหล่งกำเนิดความก้าวหน้าทางการศึกษา และเป็นแหล่งผลิตนักศึกษาที่เป็นผู้นำในสาขาต่าง ๆ การบริหารสถาบันอุดมศึกษาจึงจำเป็นต้องอาศัยผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความรู้และทักษะความชำนาญด้านการบริหารจัดการ รวมทั้งจะต้องมีคุณธรรม จริยธรรม และความสัมพันธ์ที่ดีต่อสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งผู้บริหารทุกภาคส่วนถือเป็นบุคคลที่สำคัญและจำเป็นมากในการที่จะพัฒนาองค์กร โดยเฉพาะสภาวการณ์การเปลี่ยนของสังคมโลกในปัจจุบัน ฝ่ายบริหารต้องตามให้ทันอยู่เสมอกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา เพื่อให้สามารถนำความรู้มาพัฒนางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส ยังกล่าวเสริมอีกว่า บันไดสู่ความสำเร็จในการบริหารงานจะต้องประกอบด้วย 1.รู้จักยกย่องชมเชยผู้อื่นอยู่เสมอ เพิ่มคุณค่า เพิ่มความหมาย ให้ความสำคัญกับผู้อื่นและไม่ควรเสียเวลาไปกับการวิพากษ์วิจารณ์ผู้อื่น 2.เมื่อให้คุณค่ากับผู้อื่นแล้ว การเพิ่มคุณค่างานให้กับงานที่ตนรับผิดชอบก็เป็นสิ่งสำคัญ นอกจากจะได้รับคำชมจากเพื่อนร่วมงานและผู้บริหาร ยังจะนำพาเราประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้น และ 3.ทุกวันนี้ถึงแม้เราจะอยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ ด้าน อาจทำให้เราไม่พอใจ สับสน หรือเกิดความไม่แน่นอนขึ้น เราจะต้องยืดอกที่จะเดินต่อไปข้างหน้า  ด้วยการเพิ่มคุณค่าและความหมายให้กับตัวเองอยู่ตลอดเวลา ซึ่งหากเปรียบเสมือนมีด เราต้องรู้จักลับมีดให้คมอยู่เสมอ เมื่อฝึกฝนและพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อย ๆ ก็จะทำให้เกิดทักษะ และความเชี่ยวชาญต่องานและหน้าที่ของตนในปัจจุบัน และทั้งหมดนี้คือบันได 3 ข้อ ที่จะทำให้งานมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จได้เร็วมากขึ้น ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส กล่าว.

โดยการจัดโครงการ ฯ ครั้งนี้ มีผู้บริหาร ผู้นำท้องถิ่นและผู้บริหารสถานศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม ทั้งในระดับปริญญาโทรและปริญญาเอก เข้าร่วมกว่า 200 คน

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม

casino siteleri canlı casino siteleri