Flat Preloader Icon

ประกาศกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยนครพนม

ประกาศกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยนครพนม

                          ตามที่มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ปรับเปลี่ยนระบบการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ จึงขอแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้ได้ทราบถึงกระบวนการทำงานของระบบและขั้นตอนการปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานได้เป็นแนวทางเดียวกันจึงเรียนมาเพื่อทราบ

                          เอกสารแนบ : เอกสารแจ้งเพื่อทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

casino siteleri canlı casino siteleri