Flat Preloader Icon

คำสั่งมหาวิทยาลัยนครพนม

ประจำปี 2565

ลำดับ ชื่อคำสั่ง เลขที่ ดาวน์โหลด
1 มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม 0993/2565 Download
2 แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม 1182/2565 Download
3 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับสถาบัน ประเภทอุดมศึกษา 1169/2565 Download