Flat Preloader Icon

คำสั่งมหาวิทยาลัยนครพนม

ประจำปี 2565

ลำดับ ชื่อคำสั่ง เลขที่ วันที่สั่ง ดาวน์โหลด
1 มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม 0993/2565 06-10-2565 Download
2 แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม 052/2565 07-11-2565 Download
3 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับสถาบัน ประเภทอุดมศึกษา 1169/2565 21-11-2565 Download
4 มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม 1182/2565 22-11-2565 Download

ประจำปี 2566

ลำดับ ชื่อคำสั่ง เลขที่ วันที่สั่ง ดาวน์โหลด
1 มอบหมายหน้าที่และอำนาจให้บุคคลปฏิบัติราชการแทน 0426/2566 31-03-66 Download
2 แต่งตั้งรักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม 005/2566 13-03-2566 Download
3 แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม 0304/2566 15-03-2566 Download
4 ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 0421/2566 31-03-2566 Download
5 แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม 010/2566 10-04-2566 Download
6 แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 011/2566 10-04-2566 Download
7 แต่งตั้งรักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติ 012/2566 10-04-2566 Download
8 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม 013/2566 10-04-2566 Download
9 แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 014/2566 10-04-2566 Download
10 แต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม 015/2566 10-04-2566 Download
11 มอบหมายหน้าที่และอำนาจให้บุคคลปฏิบัติราชการแทน 0512/2566 24-04-2566 Download
12 แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ สำนักงานอธิการบดี 001/2566 24-04-2566 Download
13 แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม 0697/2566 08-06-2566 Download
14 แต่งตั้งผู้ดำรงตำแแหน่งคณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม 026/2566 14-06-2566 Download
15 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม 030/2566 07-08-2566 Download
16 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม 031/2566 11-09-2566 Download
17 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม 032/2566 11-09-2566 Download
18 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม 033/2566 11-09-2566 Download
19 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ 034/2566 11-09-2566 Download
20 มอบอำนาจให้รักษาราชการแทนรองอธิการบดี เป็นผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดี ในกรณีที่อธิการบดีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ 1116/2566 12-09-2566 Download
21 มอบอำนาจให้รักษาราชการแทนรองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนรองอธิการบดี 1117/2566 12-09-2566 Download
22 มอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนรองอธิการบดี 1128/2566 12-09-2566 Download
23 มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้รองอธิการบดี 1237/2566 09-10-2566 Download
24 มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้รักษาราชการแทนรองอธิการบดี 1239/2566 09-10-2566 Download
25 แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม 1240/2566 09-10-2566 Download
26 มอบหมายรองอธิการบดีและรักษาราชการแทนรองอธิการบดีเป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี ในกรณีที่อธิการบดีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ 1241/2566 09-10-2566 Download
27 แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม 043/2566 05-11-2566 Download
28 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 051/2566 05-11-2566 Download
29 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะเกษตรและเทคโนโลยี 052/2566 05-11-2566 Download
30 แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม 055/2566 05-11-2566 Download
31 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ 056/2566 05-11-2566 Download

high quality e zigarette berlin kaufen are doing promotion.
casino siteleri canlı casino siteleri