Flat Preloader Icon

คำสั่งมหาวิทยาลัยนครพนม

ประจำปี 2565

ลำดับ ชื่อคำสั่ง เลขที่ วันที่สั่ง ดาวน์โหลด
1 มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม 0993/2565 06-10-2565 Download
2 แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม 052/2565 07-11-2565 Download
3 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับสถาบัน ประเภทอุดมศึกษา 1169/2565 21-11-2565 Download
4 มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม 1182/2565 22-11-2565 Download

ประจำปี 2566

ลำดับ ชื่อคำสั่ง เลขที่ วันที่สั่ง ดาวน์โหลด
1 แต่งตั้งรักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม 005/2566 13-03-2566 Download
2 แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม 0304/2566 15-03-2566 Download
3 ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 0421/2566 31-03-2566 Download
4 แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม 010/2566 10-04-2566 Download
5 แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 011/2566 10-04-2566 Download
6 แต่งตั้งรักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติ 012/2566 10-04-2566 Download
7 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม 013/2566 10-04-2566 Download
8 แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 014/2566 10-04-2566 Download
9 แต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม 015/2566 10-04-2566 Download
10 มอบหมายหน้าที่และอำนาจให้บุคคลปฏิบัติราชการแทน 0512/2566 24-04-2566 Download