Flat Preloader Icon

แบบฟอร์มต่างๆ

แบบฟอร์มการขอตำแหน่งทางวิชาการ
ลำดับ ชื่อแบบฟอร์ม หมายเลขเอกสาร Download
1 แบบขอรับการประเมินผลการสอน  ก.พ.ว.01 Download
2 แบบประวัติและผลงานทางวิชาการของผู้ทรงคุณวุฒิ ก.พ.ว.02 Download
3 แบบประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการประเมินผลการ ก.พ.ว.03 Download
4 แบบสรุปประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการประเมินผลการ  ก.พ.ว.04 Download
5 รูปแบบเอกสารประกอบการสอนและเอกสารคำสอน12-ม.นครพนม Download
6 แบบฟอร์มข้อมูลสาขาวิชาของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ Download
7 แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ Download
8 แบบคำขอประเมินต้นฉบับตำรา หรือหนังสือ ก่อนการตีพิมพ์เผยแพร่ (peer review) Download

การขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของข้าราชการพลเรือน และพนักงานมหาวิทยาลัยประเภททั่วไป ในสังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม
ลำดับ ชื่อแบบฟอร์ม หมายเลขเอกสาร Download
1 ผังการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของข้าราชการฯ และพนักงานมหาวิทยาลัยประเภททั่วไป ในสังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม Download
2 แบบคำขอรับการประเมินเพื่อกำหนดระดับตำแหน่ง เอกสารหมายเลข 1ก Download
3 แบบคำขอรับการกำหนดตำแหน่ง ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ เอกสารหมายเลข 1ข Download
4 แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภททั่วไป (ระดับชำนาญงาน ชำนาญงานพิเศษ) เอกสารหมายเลข 2 Download
5 แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ (ระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ) เอกสารหมายเลข 3 Download
6 แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ เอกสารหมายเลข 4 Download
7 แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ในกรณีตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ เอกสารหมายเลข 5 Download
8 แบบประเมินข้าราชการขอตำแหน่งที่สูงขึ้น ประเภทผู้บริหาร ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการกอง ประเภทตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เอกสารหมายเลข 6ก Download
9 แบบประเมินข้าราชการขอตำแหน่งที่สูงขึ้น ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ชำนาญงานพิเศษ ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เอกสารหมายเลข 6ข Download
10 แบบประเมินข้าราชการขอตำแหน่งที่สูงขึ้น ประเภทวิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ เอกสารหมายเลข 6ค Download
11 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงาน เอกสารหมายเลข 7 Download
12 แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ เอกสารหมายเลข 8 Download
13 แบบสรุปผลการประเมินผลงาน เอกสารหมายเลข 9 Download
14 แบบฟอร์มตัวอย่าง-การกรอกข้อมูลการขอกำหนดกรอบ Download
15 แบบฟอร์มการกรอกข้อมูลการขอกำหนดตำแหน่ง Download

เอกสารผู้รับบำนาญ ผู้รับบำเหน็จรายเดือน
ลำดับ ชื่อแบบฟอร์ม หมายเลขเอกสาร Download
1 แบบขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ บำนาญพิเศษ บำเหน็จดำรงชีพ แบบ 5300 Download
2 แบบขอรับบำนาญพิเศษและหรือบำเหน็จตกทอดกรณีถึงแก่ความตาย แบบ 5309 Download
3 แบบขอรับเงินบำเหน็จปกติ บำเหน็จรายเดือน บำเหน็จพิเศษ และหรือบำเหน็จรายเดือนลูกจ้าง แบบ 5313 Download
4 แบบขอรับเรื่องเพิ่ม เบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ บำนาญพิเศษ บำเหน็จดำรงชีพ บำเหน็จตกทอดของข้าราชการหรือลูกจ้าง แบบ 5316 Download
5 แบบขอรับเงินทำขวัญข้าราชการและลูกจ้าง แบบ 5401 Download
6 หนังสือรับรองและขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพ แบบ สรจ. 3 Download
7 หนังสือรับรองการได้รับอันตรายหรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่ของข้าราชการ เพื่อขอรับบำนาญพิเศษ แบบ สรจ. 4 Download
8 หนังสือรับรองการได้รับอันตรายหรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่ของลูกจ้างเพื่อขอรับบำนาญพิเศษ แบบ สรจ. 5 Download
9 แบบขอรับบำเหน็จตกทอดกรณีผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือผู้รับบำเหน็จรายเดือนพิเศษถึงแก่ความตาย Download
10 แบบคำร้องการขอเปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคารสำหรับข้าราชการบำนาญ  Download
11 แบบคำร้องขอหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอด เพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน Download
12 หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดของลูกจ้างประจำ Download
13 ใบมอบฉันทะ  Download

แบบฟอร์มทั่วไป
ลำดับ ชื่อแบบฟอร์ม หมายเลขเอกสาร Download
1 แบบรายงานภาระงานประจำปีงบประมาณ 2564 Download
2 เอกสารประกอบการอบรมหัวหน้าสาขาวิชา Download
3 แบบฟอร์มการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู (กคศ) Download
4 ข้อกำหนดการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม ประเภทวิชาการ(ใช้กรณีบรรจุใหม่เท่านั้น) Download
5 ข้อกำหนดการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ/ วิชาชีพเฉพาะ /ทั่วไป Download
6 แบบประวัติส่วนตัวและผลงานเพื่อขอประเมินกำหนดตำแหน่งระดับชำนาญการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ Download
7 แบบฟอร์มรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการเขียนตำรา หนังสือ และงานแปล Download
8 แบบคำขอรับการพิจารณาอนุมัติจ้างบุคคลที่มีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ Download
9 แบบฟอร์มข้อมูลสาขาวิชาของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ Download
10 ขอครุภัณฑ์ Download
11 ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ Download
12 ตัวอย่าง บันทึกข้อความ ปะหน้าชุดเบิก คณะวิทยาลัย(ตั้งหนี้แล้ว) Download
13 ใบสมัครขอโอนเข้ารับราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม Download
14 การขอเสนอวาระประชุม กบม. Download
แบบฟอร์ม-ใบลาทุกประเภท
ลำดับ ชื่อแบบฟอร์ม หมายเลขเอกสาร Download
1 หนังสือขอลาออกจากราชการ  Download
2 แบบคำขอยกเลิกใบลา Download
3 แบบใบลาไปต่างประเทศ Download
4 แบบใบลาพักผ่อน Download
5 แบบบันทึกการมอบหมายงาน Download
6 แบบใบลาอุปสมบท Download
7 แบบใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว Download
8 แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร Download
9 แบบขออนุญาตออกนอกสถานที่ Download
10 แบบชี้แจงการไม่ลงเวลาปฏิบัติราชการด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือ Download
แบบฟอร์ม-รายงานต่างๆ
ลำดับ ชื่อแบบฟอร์ม หมายเลขเอกสาร Download
1 แบบรายงานผลการประเมินผลการสอนสำหรับผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ Download
2 แบบสรุปภาระงานผู้สอน Download
3 แบบรายงานภาระงานผู้สอน Download
4 แบบรายงานลาเข้ารับการระดมพล เข้ารับการฝึกวิชาทหาร เข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อม หรือเข้ารับการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหาร Download
5 แบบรายงานการอบรม ประชุม และสัมมนา ณ ต่างประเทศ Download
6 แบบรายงานการอบรม ประชุม และสัมมนาในประเทศ Download

แบบฟอร์ม-สัญญา
แบบประเมินข้าราชการ  
แบบประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย  
แบบประเมินพนักงานตามสัญญา  
แบบประเมินผลงานวิชาการ  
แบบประเมินลูกจ้างประจำ  
แบบประเมินพนักงานราชการ  
แบบฟอร์ม-แบบคำร้อง
แบบฟอร์ม-แบบคำขอโอนย้าย

casino siteleri canlı casino siteleri