Flat Preloader Icon

แบบฟอร์มต่างๆ

แบบฟอร์มทั่วไป
แบบฟอร์มการขอตำแหน่งทางวิชาการ
แบบฟอร์ม-สัญญา
แบบฟอร์ม-ใบลาทุกประเภท
แบบฟอร์ม-รายงานต่างๆ
แบบประเมินข้าราชการ  
แบบประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย  
แบบประเมินพนักงานตามสัญญา  
แบบประเมินผลงานวิชาการ  
แบบประเมินลูกจ้างประจำ  
แบบประเมินพนักงานราชการ  
แบบฟอร์ม-แบบคำร้อง
แบบฟอร์ม-แบบคำขอโอนย้าย
แบบฟอร์ม-การประชุม กบม.

เอกสารผู้รับบำนาญ ผู้รับบำเหน็จรายเดือน

ลำดับชื่อแบบฟอร์มหมายเลขเอกสารดาวน์โหลด
1แบบขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ บำนาญพิเศษ บำเหน็จดำรงชีพแบบ 5300Download
2แบบขอรับบำนาญพิเศษและหรือบำเหน็จตกทอดกรณีถึงแก่ความตายแบบ 5309Download
3แบบขอรับเงินบำเหน็จปกติ บำเหน็จรายเดือน บำเหน็จพิเศษ และหรือบำเหน็จรายเดือนลูกจ้างแบบ 5313Download
4แบบขอรับเรื่องเพิ่ม เบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ บำนาญพิเศษ บำเหน็จดำรงชีพ บำเหน็จตกทอดของข้าราชการหรือลูกจ้างแบบ 5316Download
5แบบขอรับเงินทำขวัญข้าราชการและลูกจ้างแบบ 5401Download
6หนังสือรับรองและขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพแบบ สรจ. 3Download
7หนังสือรับรองการได้รับอันตรายหรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่ของข้าราชการ เพื่อขอรับบำนาญพิเศษแบบ สรจ. 4Download
8หนังสือรับรองการได้รับอันตรายหรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่ของลูกจ้างเพื่อขอรับบำนาญพิเศษแบบ สรจ. 5Download
9แบบขอรับบำเหน็จตกทอดกรณีผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือผู้รับบำเหน็จรายเดือนพิเศษถึงแก่ความตายDownload
10แบบคำร้องการขอเปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคารสำหรับข้าราชการบำนาญ Download
11แบบคำร้องขอหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอด เพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินDownload
12หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดของลูกจ้างประจำDownload
13ใบมอบฉันทะ Download

casino siteleri canlı casino siteleri