Flat Preloader Icon

แบบฟอร์มต่างๆ

การขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของข้าราชการพลเรือน และพนักงานมหาวิทยาลัยประเภททั่วไป ในสังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม
ลำดับ ชื่อแบบฟอร์ม หมายเลขเอกสาร Download
1 ผังการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของข้าราชการฯ และพนักงานมหาวิทยาลัยประเภททั่วไป ในสังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม Download
2 แบบคำขอรับการประเมินเพื่อกำหนดระดับตำแหน่ง เอกสารหมายเลข 1ก Download
3 แบบคำขอรับการกำหนดตำแหน่ง ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ เอกสารหมายเลข 1ข Download
4 แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภททั่วไป (ระดับชำนาญงาน ชำนาญงานพิเศษ) เอกสารหมายเลข 2 Download
5 แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ (ระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ) เอกสารหมายเลข 3 Download
6 แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ เอกสารหมายเลข 4 Download
7 แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ในกรณีตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ เอกสารหมายเลข 5 Download
8 แบบประเมินข้าราชการขอตำแหน่งที่สูงขึ้น ประเภทผู้บริหาร ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการกอง ประเภทตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เอกสารหมายเลข 6ก Download
9 แบบประเมินข้าราชการขอตำแหน่งที่สูงขึ้น ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ชำนาญงานพิเศษ ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เอกสารหมายเลข 6ข Download
10 แบบประเมินข้าราชการขอตำแหน่งที่สูงขึ้น ประเภทวิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ เอกสารหมายเลข 6ค Download
11 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงาน เอกสารหมายเลข 7 Download
12 แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ เอกสารหมายเลข 8 Download
13 แบบสรุปผลการประเมินผลงาน เอกสารหมายเลข 9 Download
14 แบบฟอร์มตัวอย่าง-การกรอกข้อมูลการขอกำหนดกรอบ Download
15 แบบฟอร์มการกรอกข้อมูลการขอกำหนดตำแหน่ง Download

 

แบบฟอร์มทั่วไป
แบบฟอร์มการขอตำแหน่งทางวิชาการ
แบบฟอร์ม-สัญญา
แบบฟอร์ม-ใบลาทุกประเภท
แบบฟอร์ม-รายงานต่างๆ
แบบประเมินข้าราชการ  
แบบประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย  
แบบประเมินพนักงานตามสัญญา  
แบบประเมินผลงานวิชาการ  
แบบประเมินลูกจ้างประจำ  
แบบประเมินพนักงานราชการ  
แบบฟอร์ม-แบบคำร้อง
แบบฟอร์ม-แบบคำขอโอนย้าย
แบบฟอร์ม-การประชุม กบม.

เอกสารผู้รับบำนาญ ผู้รับบำเหน็จรายเดือน

ลำดับชื่อแบบฟอร์มหมายเลขเอกสารดาวน์โหลด
1แบบขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ บำนาญพิเศษ บำเหน็จดำรงชีพแบบ 5300Download
2แบบขอรับบำนาญพิเศษและหรือบำเหน็จตกทอดกรณีถึงแก่ความตายแบบ 5309Download
3แบบขอรับเงินบำเหน็จปกติ บำเหน็จรายเดือน บำเหน็จพิเศษ และหรือบำเหน็จรายเดือนลูกจ้างแบบ 5313Download
4แบบขอรับเรื่องเพิ่ม เบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ บำนาญพิเศษ บำเหน็จดำรงชีพ บำเหน็จตกทอดของข้าราชการหรือลูกจ้างแบบ 5316Download
5แบบขอรับเงินทำขวัญข้าราชการและลูกจ้างแบบ 5401Download
6หนังสือรับรองและขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพแบบ สรจ. 3Download
7หนังสือรับรองการได้รับอันตรายหรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่ของข้าราชการ เพื่อขอรับบำนาญพิเศษแบบ สรจ. 4Download
8หนังสือรับรองการได้รับอันตรายหรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่ของลูกจ้างเพื่อขอรับบำนาญพิเศษแบบ สรจ. 5Download
9แบบขอรับบำเหน็จตกทอดกรณีผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือผู้รับบำเหน็จรายเดือนพิเศษถึงแก่ความตายDownload
10แบบคำร้องการขอเปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคารสำหรับข้าราชการบำนาญ Download
11แบบคำร้องขอหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอด เพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินDownload
12หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดของลูกจ้างประจำDownload
13ใบมอบฉันทะ Download