Flat Preloader Icon

แบบฟอร์มต่างๆ

 

การขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของข้าราชการพลเรือน และพนักงานมหาวิทยาลัยประเภททั่วไป ในสังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม
– ผังการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของข้าราชการฯ และพนักงานมหาวิทยาลัยประเภททั่วไป ในสังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม

 

แบบฟอร์มทั่วไป
แบบฟอร์มการขอตำแหน่งทางวิชาการ
แบบฟอร์ม-สัญญา
แบบฟอร์ม-ใบลาทุกประเภท
แบบฟอร์ม-รายงานต่างๆ
แบบประเมินข้าราชการ  
แบบประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย  
แบบประเมินพนักงานตามสัญญา  
แบบประเมินผลงานวิชาการ  
แบบประเมินลูกจ้างประจำ  
แบบประเมินพนักงานราชการ  
แบบฟอร์ม-แบบคำร้อง
แบบฟอร์ม-แบบคำขอโอนย้าย
แบบฟอร์ม-การประชุม กบม.