Flat Preloader Icon

ประวัติความเป็นมา

กองบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Division of Human Resource Management)

ประวัติ (History)

กองบริหารทรัพยากรมนุษย์ เดิมเป็นส่วนงานการเจ้าหน้าที่ สังกัดกองกลางสำนักงานอธิการบดี ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม ลงวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2551 (ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม, 2551) และได้รับการจัดตั้งเป็น กองบริหารทรัพยากรมนุษย์ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565 ตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2565 (ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ฯ, 2565) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง เป็นธรรม ตามระเบียบและกฎเกณฑ์ของทางราชการ ให้ข้อมูล คำแนะนำ ตอบข้อหารือ เสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แก่บุคลากร ผู้บริหาร และหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยอย่างถูกต้อง รวดเร็วและทันสมัย กองบริหารทรัพยากรมนุษย์  มี 4 แผนก ดังนี้

  1. แผนกบริหารงานทั่วไป (General department) มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรับ ส่ง และโต้ตอบหนังสือราชการ การทําบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ การออกหนังสือรับรองบุคลากร ดูแลฐานข้อมูลและบันทึกข้อมูลบุคลากร วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ปรับปรุงสำนักงานให้เป็น E-office พัฒนาช่องทางการสื่อสารและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้งานภายในกองและสนับสนุนขอมูลด้านการบริหารและการตัดสินใจ ข้อมูลสถิติการปฏิบัติงาน คำสั่งเดินทางไปราชการ งานพัสดุ แผนปฏิบัติราชการประจำปี
  1. แผนกบริหารและพัฒนาอัตรากำลัง (Management and Development human resources department) มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ การสรรหา รับสมัคร บรรจุแต่งตั้ง ทำสัญญาจ้างทดลองปฏิบัติงาน ลาออก เลิกจ้าง ให้ออก สรรหาแต่งตั้งผู้บริหารระดับผู้อำนวยการสำนักงานและผู้อำนวยการกอง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน การพิจารณาตรวจสอบคุณวุฒิ ปรับวุฒิ การโอนย้าย ยืมตัว ช่วยราชการ ต่อเวลาราชการ การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ การขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น กำหนดมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง การเลื่อนตำแหน่งเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ และเป็นฝ่ายเลขานุการ  การจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร การลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ไปราชการ  ระบบข้อมูลการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประเมินผลและติดตามผลการพัฒนาบุคลากร ทุนพัฒนาอาจารย์ และสายสนับสนุน การพัฒนาผู้บริหาร องค์กรสุขภาวะ การจัดการความรู้ คำสั่งลงโทษทางวินัย การประกันคุณภาพ
  1. แผนกสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ (Welfare and Benefits department) มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (TOR และCompetency) ระบบเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทน ค่าครองชีพ จัดทำบัญชีถือจ่าย ทะเบียนตำแหน่ง การเลื่อนเงินเดือน การปรับเงินเดือน ระบบจ่ายตรงเงินเดือนกรมบัญชีกลาง ระบบการจ่ายค่าตอบแทนตามผลงาน การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การลา ขอพระราชทานเพลิงศพ ดินฝังศพ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนสวัสดิการ ประกันสังคม สวัสดิการผู้เกษียณ บำเหน็จบำนาญ กบข. การยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ตัวอย่าง บุคลากรดีเด่นและการรับราชการนาน การออกหนังสือรับรองขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืน รับรองสิทธิเพื่อขอรับสวัสดิการธนาคารต่าง ๆ ผ่อนผันการคัดเลือกทหาร ค่าชดเชย เงินช่วยเหลือ ต่าง ๆ ทะเบียนประวัติ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยนครพนม
  1. แผนกวินัยและนิติการ (Regulation and Law department) หน้าที่รับผิดชอบงานด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัย ได้แก่การจัดทำและตรวจ รวมถึงการวิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงร่างกฎหมายภายในของมหาวิทยาลัย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย การตอบข้อหารือและให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่บุคคลและส่วนราชการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การจัดทำ การตรวจสอบสัญญาประเภทต่างๆ เช่น สัญญาลาศึกษา สัญญาจ้างสัญญาซื้อขาย รวมทั้งสิทธิประโยชน์จากทรัพย์สินของทางมหาวิทยาลัย ฯลฯ การดำเนินการสอบสวนวินัย สอบข้อเท็จจริง สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างมหาวิทยาลัย การดำเนินคดีซึ่งเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยร่วมกับพนักงานอัยการ ดำเนินการและประสานงาน รวมทั้งการดำเนินงานอื่นด้านกฎหมายให้มหาวิทยาลัย

นโยบาย

“พัฒนาระบบและกลไกบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อให้บุคลากรมีสมรรถนะสูงและมีความผาสุกเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมาย รวมทั้งใช้ศักยภาพของผู้เกษียณอายุราชการ”

(ประกาศสภามหาวิทยาลัยนครพนม ฉบับที่ 1/2565 เรื่อง พันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2566 – 2570 ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2565)

 

ปรัชญา (Philosophy)

          บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยคุณภาพและคุณธรรม

วิสัยทัศน์ (Vision)

มุ่งมั่นพัฒนาระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ (Missions)

  1. สรรหาและคัดเลือกบุคคลตามระบบและกลไกด้วยความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ
  2. พัฒนาบุคลากรทุกประเภทและทุกระดับ ด้วยรูปแบบที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง
  3. ธำรงรักษาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพและใช้ศักยภาพของผู้เกษียณอายุราชการ
  4. จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูล ที่เป็นธรรมและเหมาะสม
  5. ส่งเสริมจริยธรรมและจรยาบรรณ การรักษาวินัย และการดำเนินการทางคดีอย่างมีประสิทธิภาพ
  6. พัฒนาระบบและนำระบบเทคโนโลยีสารนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
casino siteleri canlı casino siteleri