Flat Preloader Icon

คู่มือ/ข้อมูลอื่นๆ

ขั้นตอน และคู่มือ

ลำดับ เรื่อง ดาวน์โหลด
1 ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองเงินเดือน Download
2 สถิติการออกหนังสือรับรอง Download
3 ขั้นตอนการจัดประชุม Download
4 ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงาน Download
5 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน Download
6 ขั้นตอนการให้บริการ Download
7 คู่มือการปฏิบัติงาน งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2564 Download
8 คู่มือการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ Download
9 คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน Download
10 คู่มือประกอบการฝึกอบรมหลักสูตร เสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ สำนึกข้าราชการไทยไม่โกง Download
11 คู่มือการทำงานวิเคราะห์ Download
12 คู่มือการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานด้านศาสนา Download
13 คู่มือการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้าน Download
14 คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 Download
15 คู่มือประกอบการอบรมและปฐมนิเทศ พนักงานมหาวิทยาลัย Download

ข้อมูลอื่นๆ

ลำดับ เรื่อง ดาวน์โหลด
1 แผนการบริหารบุคลากร ประจำปี 2564 Download
2 นโยบายการบริหารและพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) Download
3 ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารและพัฒนาบุคลากร 2565 Download
4 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563 Download
5 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564 Download
6 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565 Download
7 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563 Download
8 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564 Download
9 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565 Download
10 รายงานการดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2565 Download
11 แนวทางการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน Download
12 แบบเขียนคู่มือปฏิบัติงาน Download
13 หลักเกณฑ์และวิธีการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น Download
14 การคัดลอกผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย สิ่งพิมพ์ วิทยานิพนธ์ (academic plagiarism) “ประเด็นสำคัญที่ควรรู้” Download
15 วิธีการสืบค้นบทความในฐานข้อมูล SCOPUS Download
16 กฎ ก.พ.อ. และประกาศ ก.พ.อ. ตามระเบียบบริหารงานบุคคลใหม่ Download
17 การเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน ฉบับปรับปรุง 2553 Download
18 การจัดการความรู้บุคลากรสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 Download
19 การจัดการความรู้สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม Download
20 แบบรายงานผลการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว Download
21 การสรรหาบุคลากร มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 Download
22 ปฏิทินการเสนอวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปี พ.ศ. 2566 Download
23 การเผยแพร่ผลงานด้านสร้างสรรค์สุนทรียะ ศิลปะ Download
24 การให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งของผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี Download
25 ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ 2562-2565 Download
26 จรรยาบรรณของข้าราชการและบุคลากร มหาวิทยาลัยนครพนม Download
27 วินัยของข้าราชการและบุคลากรมหาวิทยาลัย Download
28 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Download
29 แบบฟอร์มสรุปการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Download
30 รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Download
31 โครงการอบรมภาวะผู้นำยุคใหม่ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยนครพนมและเครือข่าย Download
32 แนวปฏิบัติ Dos & Don’ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรมของมหาวิทยาลัยนครพนม Download
33 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) เรื่อง การให้บริการที่ดี (Service Mind) Download
34 แผนบริหารและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Download
35 รายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Download
36 แผนบริหารและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Download
37 รายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Download
38 แผนบริหารและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 Download
39 รายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 Download
casino siteleri canlı casino siteleri