Flat Preloader Icon

คู่มือ/ข้อมูลอื่นๆ

ขั้นตอน และคู่มือ

>> ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองเงินเดือน
>> สถิติการออกหนังสือรับรอง
>> ขั้นตอนการจัดประชุม
>> ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
>> ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
>> ขั้นตอนการให้บริการ
>> คู่มือการปฏิบัติงาน งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2564
>> คู่มือการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์
>> คู่มือจรรยาบรรณข้าราชการ และบุคลากร มหาวิทยาลัยนครพนม
>> คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
>> คู่มือประกอบการฝึกอบรมหลักสูตร เสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ สำนึกข้าราชการไทยไม่โกง
>> คู่มือการทำงานวิเคราะห์
>> คู่มือการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานด้านศาสนา
>> คู่มือสำหรับผู้ขอกำหนดตำแหน่งวิชาการ ด้วยผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม
>> คู่มือการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้าน
>> คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ข้อมูลอื่นๆ

>> แผนการบริหารบุคลากร ประจำปี 2564
>> นโยบายการบริหารและพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569)
>> ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารและพัฒนาบุคลากร 2565
>> หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563
>> หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564
>> หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565
>> รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563
>> รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564
>> รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565
>> รายงานการดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2565
>> แนวทางการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน
>> แบบเขียนคู่มือปฏิบัติงาน
>> หลักเกณฑ์และวิธีการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น
>> การคัดลอกผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย สิ่งพิมพ์ วิทยานิพนธ์ (academic plagiarism) “ประเด็นสำคัญที่ควรรู้”
>> วิธีการสืบค้นบทความในฐานข้อมูล SCOPUS
>> กฎ ก.พ.อ. และประกาศ ก.พ.อ. ตามระเบียบบริหารงานบุคคลใหม่
>> การเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน ฉบับปรับปรุง 2553
>> การจัดการความรู้บุคลากรสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
>> การจัดการความรู้สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม
>> แบบรายงานผลการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
>> การสรรหาบุคลากร มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
>> ปฏิทินการเสนอวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปี พ.ศ. 2566
>> การเผยแพร่ผลงานด้านสร้างสรรค์สุนทรียะ ศิลปะ
>> การให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งของผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี
>> ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ 2562-2565
>> จรรยาบรรณของข้าราชการและบุคลากร มหาวิทยาลัยนครพนม
>> วินัยของข้าราชการและบุคลากรมหาวิทยาลัย
>> รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
>> แบบฟอร์มสรุปการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
>> รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
>> โครงการอบรมภาวะผู้นำยุคใหม่ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยนครพนมและเครือข่าย
>> แนวปฏิบัติ Dos & Don’ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรมของมหาวิทยาลัยนครพนม
>> การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) เรื่อง การให้บริการที่ดี (Service Mind)