Flat Preloader Icon

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยนครพนม

โครงการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา และแนวทางการพัฒนาหน่วยงาน

>> แบบสอบถามการจ่ายเงินเดือนและสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน

มาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำกว่าเกณฑ์

>> ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนมว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ.2554
>> ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ 2552
>> ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์การทดลองปฏิบัติงานสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ.2551casino siteleri canlı casino siteleri