Flat Preloader Icon

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

ระบบทะเบียนฐานอันดรบนอินเตอร์เน็ต

>> Link ระบบทะเบียนฐานอันดร (คลิกที่นี่)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา 

           >> ประกาศราชกิจจานุเบกษาเครื่องราชอิสริยาภรณ์  และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2564
                 – เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย
                 – เหรียญจักรพรรดิมาลา
                 – เครื่องราชอิสริยาภรณ์-ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย
>> ประกาศราชกิจจานุเบกษาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563
      – เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย
      – เหรียญจักรพรรดิมาลา
      – เครื่องราชอิสริยาภรณ์-ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย-ข้าราชการ
      – เครื่องราชอิสริยาภรณ์-ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย-ลูกจ้างประจำ
      – เครื่องราชอิสริยาภรณ์-ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย-พนักงานมหาวิทยาลัย
      – เครื่องราชอิสริยาภรณ์-ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย-พนักงานราชการ
>> ประกาศราชกิจจานุเบกษาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560
      – เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย
      – เหรียญจักรพรรดิมาลา 
      – เครื่องราชอิสริยาภรณ์-ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย
>> ประกาศราชกิจจานุเบกษาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2565
      – เหรียญจักรพรรดิมาลา 
      – เครื่องราชอิสริยาภรณ์-ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย-ข้าราชการ
      – เครื่องราชอิสริยาภรณ์-ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย-ลูกจ้างประจำ
      – เครื่องราชอิสริยาภรณ์-ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย-พนักงานมหาวิทยาลัย
      – เครื่องราชอิสริยาภรณ์-ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย-พนักงานราชการ

 

>> ประกาศราชกิจจานุเบกษาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2566
      – เหรียญจักรพรรดิมาลา 
      – เครื่องราชอิสริยาภรณ์-ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย-ข้าราชการ
      – เครื่องราชอิสริยาภรณ์-ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย-ลูกจ้างประจำ
      – เครื่องราชอิสริยาภรณ์-ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย-พนักงานมหาวิทยาลัย
      – เครื่องราชอิสริยาภรณ์-ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย-พนักงานราชการ

 

>> ประกาศราชกิจจานุเบกษาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2558
>> ประกาศราชกิจจานุเบกษาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2557
>> ประกาศราชกิจจานุเบกษาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2556
>> ประกาศราชกิจจานุเบกษาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2555
>> ประกาศราชกิจจานุเบกษาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2554
>> ประกาศราชกิจจานุเบกษาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2553
>> ประกาศราชกิจจานุเบกษาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2552
>> ประกาศราชกิจจานุเบกษาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2551
>> ประกาศราชกิจจานุเบกษาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2550
>> ประกาศราชกิจจานุเบกษาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2549

แบบฟอร์ม

>> แบบเสนอขอพระราชทานและรับรองคุณสมบัติบุคคล (ไฟล์ WORD, ไฟล์ PDF, ต้นเรื่อง)

อื่น ๆ

>> บัญชีรายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนครพนม ผู้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2564
>> แนวปฏิบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ปี 2564
>> แนวปฏิบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ปี 2560
>> การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้กับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
>> การปรับราคาชดใช้เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถคืนตามกฎหมาย (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)

casino siteleri canlı casino siteleri