Flat Preloader Icon

ข้อบังคับ

ประจำปี 2549 – 2565

ลำดับ เรื่อง วันที่ประกาศ ดาวน์โหลด
1 การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ดำรงตำแหน่งบริหารในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2549 20-12-2549 Download
2 จรรยาบรรณข้าราชการและบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ.2551 01-02-2551 Download
3 คณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ.2551 01-02-2551 Download
4 การบังคับบัญชาข้าราชการพลเรือนและบุคลากร พ.ศ.2551 01-02-2551 Download
5 การให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ พ.ศ.2551 01-02-2551 Download
6 จรรยาบรรณข้าราชการและบุคลากรใน มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ.2551 01-02-2551 Download
7 พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 28-02-2551 Download
8 การลงโทษทางวินัย พ.ศ.2551 01-08-2551 Download
9 คณะกรรมการประจำสถาบัน พ.ศ.2551 01-08-2551 Download
10 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกลับเข้ารับราชการ การนับวันรับราชการ และเงินเดินที่จะได้รับของผู้ขอกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถานบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 01-08-2551 Download
11 หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 01-08-2551 Download
12 การสั่งพักหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 01-09-2551 Download
13 หลักเกณฑ์และวิธีการตักเตือน การมีคำสั่ง หรือการทำทัณฑ์บนบุคลากรมหาวิทยาลัยที่ประพฤติผิดจรรยาบรรณ พ.ศ.2551 07-11-2551 Download
14 เครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552 04-12-2552 Download
15 หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2554 14-03-2554 Download
16 การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.2554 14-03-2554 Download
17 หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ.2554 19-04-2554 Download
18 พนักงานมหาวิทยาลัย(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 16-08-2556 Download
19 การกำหนดอัตราการจ่ายเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2556 16-08-2556 Download
20 การกำหนดระดับตำแหน่ง และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่มิได้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2556 10-10-2556 Download
21 การกำหนดระดับตำแหน่ง และการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยประเภททั่วไป สังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2557 13-02-2557 Download
22 การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทผู้บริหาร พ.ศ.2557 14-11-2557 Download
23 คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ.2558 12-03-2558 Download
24 การแต่งตั้งที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย และที่ปรึกษามหาวิทยาลัย พ.ศ.2560 11-11-2560 Download
25 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัยต่อผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร พ.ศ. 2561 13-01-2561 Download
26 การปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี พ.ศ.2562 12-01-2562 Download
27 การประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ.2562 16-02-2562 Download
28 กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2563 12-12-2562 Download
29 พนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 25-12-2563 Download
30 หลักเกณฑ์พิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2565 04-04-2565 Download
31 การบริหารพนักงานตามสัญญาโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 15-01-2566 Download
32 คณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ. 2565 15-01-2566 Download
33 การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2566 14-03-2566 Download

ประจำปี 2566

ลำดับ เรื่อง วันที่ประกาศ ดาวน์โหลด
1 การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2566 14-03-2566 Download