Flat Preloader Icon

ระเบียบ

ประจำปี 2547 – 2564

ลำดับ ชื่อระเบียบ วันที่ประกาศ ดาวน์โหลด
1 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 13-01-2547 Download
2 ระบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการของสถานศึกษา พ.ศ.2547 30-09-2547 Download
3 ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนมว่าด้วยค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ.2551 28-02-2551 Download
4 ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนมว่าด้วยการจัดสวัสดิการบ้านพักของบุคลากร พ.ศ. 2551 30-06-2551 Download
5 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555 24-01-2555 Download
6 ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และเงินค่าตอบแทนของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี พ.ศ.2557 19-05-2559 Download
7 ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2559 27-09-2559 Download
8 ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการจ่ายเงินทดแทนและการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าทำศพในกรณีถึงแก่ชีวิต พ.ศ.2559 27-09-2559 Download
9 ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 27-11-2564 Download
10 ระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยการปรับพินัย เรื่อง การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2566 22-03-2566 Download
11 ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม ค่าใช้จ่ายอื่นๆในการดำเนินการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2566 03-07-2566 Download
casino siteleri canlı casino siteleri