Flat Preloader Icon

ประกาศสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือกคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี 2565 ตามข้อ 7(5)