Flat Preloader Icon

ปฐมนิเทศพนักงานใหม่มหาวิทยาลัยนครพนม

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566 งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม จัดปฐมนิเทศพนักงานใหม่มหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อให้พนักงานที่ได้รับการบรรจุใหม่ ทั้งในสายวิชาการและสายสนับสนุน ได้เข้าใจในบริบท นโยบาย และทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สำเนียง ไข่มุกข์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคล เป็นประธานกล่าวต้อนรับ และร่วมพูดคุยกับพนักงานใหม่ที่เข้าอบรม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สำเนียง ไข่มุกข์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคล กล่าวว่า โครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่มหาวิมทยาลัยนครพนม จัดขึ้นเพื่อให้พนักงานที่ได้รับการบรรจุใหม่ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ได้เข้าใจในบริบท นโยบาย และทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย รวมถึงส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานมหาวิทยาลัย ได้ตระหนักในคุณค่าของตนเองและความสำคัญของมหาวิทยาลัย มีทัศนคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัย ตั้งแต่เริ่มต้นของการปฏิบัติงาน รับทราบบทบาทหน้าที่ของตนเอง และเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานของตน ตลอดจนมีจรรยาบรรณที่ดี มีวิธีปฏิบัติงานภายใต้กฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดขึ้น รับทราบในสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับทั้งทางตรงและทางอ้อม ทำให้เกิดขวัญกำลังใจพร้อมที่จะผลักดันภารกิจให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีความสุข และร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัยนครพนมไปสู่มาตรฐานต่อไป

ส่วนกิจกรรมวันแรกมีการบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ สวัสดิการและสิทธิประโยชน์และความก้าวหน้าในอาชีพ จากนายพาทิศ คงโสมา และกฎหมายปกครองกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ จากนายสุพจน์ ชนะค้า ส่วนวันที่สองมีการแบ่งกิจกรรมกลุ่มในสายวิชาการและสายสนับสนุน ซึ่งสายวิชาการมีอบรมการเขียนแผนการสอนเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ จากรองศาสตราจารย์ ดร.กัญญารัตน์ โคจร และการเขียนผลงานวิจัยเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ จากศาสตราจารย์ ดร.ละออศรี เสนาะเมือง ส่วนสายสนับสนุนมีการอบรมในหัวข้อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นพร้อมการเลือกหัวข้อที่เหมาะสม และกระบวนการสร้างทีมคุณภาพเพื่อสร้างผลงานให้องค์กร จากนางกาญจนศรี สิงห์ภู่ และว่าที่ ร.ต.หญิง วรพัทธนันท์ ศรีสูงเนิน

ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมปฐมนิเทศพนักงานใหม่มหาวิทยาลัยนครพนม 80 คน แบ่งเป็นสายวิชาการ 55 คน และสายสนับสนุน 25 คน โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม 2566 ณ ห้องพนมเมธี และห้องพนมนาคา ชั้น 5 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

casino siteleri canlı casino siteleri