Flat Preloader Icon

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยนครพนม (กบม.) ครั้งที่ 6/2566

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565  เวลา 13.30 น. ณ ห้องแพงพนม ชั้น 4 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม  นายสมยศ สีแสนซุย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 4/2566  โดยมีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมประชุมทั้งในรูปแบบOn-Site และ Online  เพื่อพิจารณา (ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา,(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง กฏเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย,(ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและดำเนินการต่อไป

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

casino siteleri canlı casino siteleri