Flat Preloader Icon

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหาร หลักสูตร “ผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับสูง (The Leadership Grid) มหาวิทยาลัยนครพนม” รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหาร หลักสูตร “ผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับสูง (The Leadership Grid) มหาวิทยาลัยนครพนม” รุ่นที่ 2 โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดี ผู้อำนวยการ และหัวหน้าสำนักงาน เข้าร่วมการสัมมนา และได้รับเกียรติจากนายธีระชัย เชมนะสิริ ประธานกรรมการ Grid Thailand เป็นวิทยากรดำเนินการจัดสัมมนาในครั้งนี้ ณ ห้องพนมนาคา ชั้น 5 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารระดับสูง หลักสูตร “ผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับสูง (The Leadership Grid) มหาวิทยาลัยนครพนม” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 5 พฤศจิกายน 2566 เป็นการสัมมนาแบบกลุ่มปฏิบัติการเชิงมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่ออกแบบอย่างเหมาะสม เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงมีทักษะในการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ 7 ประการ คือความคิดริเริ่ม (Initiative) การหาข้อมูล (Inquiry) การแสดงความคิดเห็น (Advocacy) การแก้ไขความขัดแย้ง (Conflict Resolution) การตัดสินใจ (Decision Making) การวิพากษ์ (Critique) และการปรับตัวให้รับได้ทั้งสุขและทุกข์ (Resilience) เพื่อนำไปสู่การสร้างทีมงานที่ดี และสามารถปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์การอย่างได้ผล โดยใช้กระบวนการเรียนรู้และการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์การของ Grid ในการให้สมาชิกขององค์การได้มีส่วนร่วม (Participation) และมีบทบาทเกี่ยวข้อง (Involvement) ในการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความผูกพัน (Commitment)ในองค์กร

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

casino siteleri canlı casino siteleri