Flat Preloader Icon

วิธีการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาชีพเฉพาะ/เชี่ยวชาญเฉพาะ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2566

เอกสารแนบท้าย


ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

เอกสารแนบท้าย

casino siteleri canlı casino siteleri